O nás

Baby Balance je pedagogický projekt založený na hudobno-pohybových skupinových aktivitách, určených pre deti od 3 mesiacov do 4 rokov.

Náš tím: Bratislava, Stupava, Trnava, Banská Bystrica, Zvolen, Považská Bystrica a Dunajská Streda, Záhorská Bystrica, Košice

Ciele projektu Baby Balance

Stimulácia zdravého psycho-motorického a sociálno-emocionálneho vývoja detí prostredníctvom hravých činností a cvičení

Príprava na vstup do materskej školy, uľahčenie adaptácie detí v novom sociálnom prostredí, ktoré je pre ne prvým výrazným medzníkom v živote. Vedenie k samostatnému, zdravo sebavedomému konaniu, podpora schopnosti presadiť sa v kolektíve, pozitívne sebahodnotenie

Čiastkové ciele

rozvoj sociálno-emocionálnych zručností,
rozvoj pohybových zručností a schopností
rozvoj jemnej motoriky
rozvoj artikulačných schopností
rozvoj rytmického vnímania, muzikálnosti
rozvoj sociálno – emocionálnych  zručností

Aktivity a činnosti

Rozcvičky, prispôsobené aktuálnym pohybovým schopnostiam detí

Mini tanečno – pohybové choreografie

Riekanky – artikulácia, dramatický prejav

Rytmické základné cvičenia

Pohybové činnosti zamerané na rozvoj hrubej motoriky, osvojenie správnych pohybových stereotypov

Rituálne činnosti, ktoré rozvíjajú emocionálne a sociálne vnímanie a myslenie detí

Relaxačné aktivity

U Juniorov aj logo-gymnastika, prezentácie, poznávanie pravidiel, orientácia v priestore a i.

Partneri a sponzori

********************************************************


******************************************************************